ประวัติโรงเรียน

ประวัติ โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ
จากดำริของมุขนายก เทียนชัย สมานจิต และสังฆมณฑล จันทบุรี ได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนที่อำเภออรัญประเทศ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งและดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ในสมัยบาทหลวงชาติชาย เวฬุรัตนกูล และบาทหลวงเกียรติศักดิ์ รุ่งเรือง ได้มาดำเนินการดูแลก่อสร้าง และการเตรียมเปิดโรงเรียนตามลำดับ
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 โดยบาทหลวงประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ ผู้รับใบอนุญาต ด้วยงบประมาณของสังฆณฑล จันทบุรี ซึ้งอยู่ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา สังกัดสังฆณฑลจันทบุรี โดยมีพระสังฆราช ซิลวีโอสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นเจ้าของ และเจ้าของ และบาทหลวงเอนก ธรรมนิต เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ
   โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ ก่อตั้งบนพื้นที่ 15 ไร่ 2 งาน หรือ 25,024 ตารางเมตร โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อแบ่งเบาภาระของราชการให้มีสถานศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์เยาวชนให้เป็นผู้ที่มีวิชาความรู้ มีคุณภาพ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นภายใต้หลักการจัดการศึกษาคาทอลิก และนโยบายด้านการศึกษาของสังฆมณฑลจันทบุรี เนื่องจากผู้ก่อตั้งตระหนักดีว่าเยาวชนของชาติที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพย่อมเจริญเติบโดขึ้น
เป็นกำลังสำสัญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
    ปี 2554 ปีสอนครั้งแรกระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียน 518 คน ครูและบุคลากร 55 คน
    ปี 2555 เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวนนักเรียน 713 คน ครูและบุคลกร 68 คน และดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (REGINA PACIS) 1 หลัง
    ปี 2556 เปิดเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 799 คน ครูและบุคลากร 68 คนและขออนุญาตขยายห้องเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 1 ห้องเรียน และห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ห้องเรียน และไดดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน (SANCTA MARIA)
    ปี 2557 เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนนักเรียน 877 คน ครูและบุคลากร 74 คน และเริ่มก่อสร้างสระว่ายน้ำ (LAURENTIUS) และทำถนนบริเวณหน้าโบสถ์แม่พระราชานีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ
    ปี 2558 เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และได้เปิดสอนหลักสูตร MEP ในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีจำนวนนักเรียน 983 คน ครูและบุคลากร 87 คน
-พิธีเปิดสระว่ายน้ำ (LAURENTIUS) โดยพระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์เทียนชัย สมานจิต วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น.
    ปี 2559 เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และขยายห้อง MEP ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 1,110 คน ครูและบุคลากร 97 คน