R.I.P ครูสุวิมล พรประภาศักดิ์

ด้วยเคารพรักเเละอาลัย เเด่ “ครูโอ”
ขอครูถึงภพฟ้า เพียงอินทร์
พระพุทธหลั่งมนต์ริน ปกเกล้า
พระธรรม ปกกายิน ดวงจิต เเม่นนา
สังฆะพระสงฆ์เจ้า โอมอุ้ม ชั่วกัลป์
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเเละผู้ปกครอง
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ
ขอไว้อาลัยการจากไปอย่างสงบของ
” ครูสุวิมล พรประภาศักดิ์ “
ขอให้ครูไปสู่สุขคติ คุณงามความดี ที่ครูสั่งสมไว้ขอส่งผลครูมีความสุขทั้งโลกนี้เเละโลกหน้า ความดีที่ครูทำจะยังปรากฏประจักษ์เเละประทับบนใจของพวกเราทุกคน ชาวดาราสมุทรฯ

Share