แจ้งถึง ผู้ปกครอง ทุกท่านทราบ

จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่เริ่มระบาดรอบ 2 ของบางจังหวัดในประเทศไทยร่วมทั้งสถานการณ์การระบาดในประเทศกัมพูชา ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน ให้ความร่วมมือตามข้อปฏิบัติดังนี้

Share