สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียนมี 2 สี ได้แก่

สีขาว     หมายถึง  คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และค่านิยมที่ดีงาม

สีน้ำเงิน หมายถึง  ความมุ่งมั่นและพลังในการพัฒนา

Share