สีประจำโรงเรียน

ขาว-น้ำเงิน

สีขาว หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและค่านิยมทีดีงาม

สีน้ำเงิน หมายถึง ความมุ่งมั้น และพลังในการพัฒนา