สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ดาวทะเล         หมายถึง  สัญลักษณ์แทนชื่อ  “ดาราสมุทร”

                                     และเป็นพระนามของพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

วงกลม 3 วง     หมายถึง  ความรู้ คุณธรรม และระเบียบวินัย

คบเพลิงคู่        หมายถึง  แสงสว่างแห่งวิชาการ และหลักธรรม

                                     ที่จะต้องฉายแสงคู่กันเสมอ

Share