สัญญาลักษณ์โรงเรียน

ดาวทะเล หมายถึง สัญญาลักษณ์ชื่อแทน ดาราสมุทร และเป็นพระนามของพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

วงกลม 3 วง หมายถึง ความรู้ คุณธรรม  และระเบียบวินัย

คบเพลิงคู่ หมายถึง แสงสว่างแห่งวิชาการ และหลักธรรมที่จะต้องฉายแสงเคียงคู่กันเสมอ