วิสัยทัศน์

1. บริหารจัดการศึกษาที่ดี

2. คุณภาพเด่น

3. เน้นคุณค่าวัฒนธรรมองค์การ

4. สะท้อนจิตตารมณ์พระวรสาร

5. ชุมชนร่วมพัฒนา

6. หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ ก้าวหน้า

Share