ร่วมเเสดงความชื่นชมยินดีเเละเป็นกำลังใจเเรงเชียร์ในรอบการเเข่งขันระดับชาติ
1.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
: นางสาวนภัทร ธนะโรจนชูเดช
2.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
:นางสาวกัลยกร ชะอุ่มรัมย์
3.การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
: นางสาวธนพร ไท้เชียง
นายพีรพัฒน์ พูลเมือง
4.การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
:เด็กหญิงชฎาวีร์ งามบุญช่วย
5.การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
:นางสาวณัจฉรียา แกมอุดม
6.การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
:เด็กหญิงปฐมพร แสนฉิมพลี
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ หาญชุก
7.การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
: นายชนะพล สงเสริฐ
นายรเณศ จันทะขึ้น
นายวิทวัส อุ่มศึกษา
7.การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 :
: 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา อันทิสุทธิ์
2. นายทองแทน กำลังดี
3. นายธนกร จันทนา
4. นายธวัชชัย เภาราช
5. เด็กหญิงพิมพิศา พวงธนสาร
6. นายภคพงษ์ บุญสนอง
7. เด็กชายรัฐภูมิ สอนเลิศ
8. นายสุธิภัทร ภูรี
9. นายอุดมวีระ จ๋าย
10. นายโด ดังหงอก

Share