ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

นายพศวรรษ บุญฤทธิการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม

คณะกรรมการครูพุทธ

นางสาวธิดารัตน์ อ่อนสองห้อง
ครูผู้สอน
นายชัยพร ภูเดช
ครูผู้สอน
นางสาวพรพณา บูรณะกิติ
ครูผู้สอน
นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง
ครูผู้สอน
นายปัญญา ซาเหลา
ครูผู้สอน
นางสาวศิริพร ทรัพย์เจริญพร
ครูผู้สอน
นายธนวัฒน์ สุดทา
ครูผู้สอน
นางสาวหทัยรัตน์ โชคนัติ
ครูผู้สอน
นางสาวสุพรรณิการ์ คำป้อง
ครูผู้สอน
นางสาวภัทราวดี ผิวดำ
ครูผู้สอน
นางสาวสุพรรณษา ศรีรีรัมย์
ครูผู้สอน

คณะกรรมการครูคาทอลิก

นางสาวสุธาสินี แสงทอง
ครูผู้สอน
นางสาวอรอิริยา โคตรหาซาว
ครูผู้สอน
นางสาวธิดารัตน์ ถินนอก
ครูผู้สอน
นางสาวชนิดา ผาดผ่อง
ครูผู้สอน
นางสาวชัชมาศ ถาวร
ครูผู้สอน
นางสาวปวีณา ดวงประทีป
ครูผู้สอน
นางสาวจินตนา กอดอกไม้
ครูผู้สอน
นายชนะชัย ผาดผ่อง
เจ้าหน้าที่ห้องโสตฯ
Share