ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

นายพศวรรษ บุญฤทธิการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นายปัญญา ซาเหลา
ครูผู้สอน
นายกฤษฎา เงินทรัพย์
ครูผู้สอน
นายธนวัฒน์ สุดทา
ครูผู้สอน
นางสาวนงค์นุช เสน่หา
ครูผู้สอน
นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง
ครูผู้สอน
นางสุภัสรา โชติรัตน์
ครูผู้สอน
นางสาวสุพรรณิการ์ คำป้อง
ครูผู้สอน
นางสาวธิดารัตน์ อ่อนสองห้อง
ครูผู้สอน
นางสาวสุนีย์ เจียงจันทึก
ครูผู้สอนShare