ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน และฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม(ระดับปฐมวัย)

นางสาววรรณภา จันทสอน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนและฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม
นางสาวอัญมณี เงินประสิทธิ์
ครูผู้สอน
Share