ฝ่ายสำนักบริหารและงานธุรการ

นายชัยพร ภูเดช
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ สำนักงาน
นางสาวน้ำผึ้ง จันทร์สุวรรณ
ครูผู้สอน
นางสาวอรอุมา คำวันสา
ครูผู้สอน
นางสาวเนตรนภา สุดชอบ
ครูผู้สอน
Share