ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

นางสาวสมบัติ เกษศรี
หัวหน้าวิชาการระดับประถมศึกษา
นางสาวภัทราวดี ฤาชัย
หัวหน้าวิชาการระดับมัธยมศึกษาและหัวหน้าวัดผลประเมินผล
นางสาวสุฑามาศ พรหมมา
รองหัวหน้าวัดผลประเมินผล
นายยศวัฒน์ แสงวิโรจน์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสุพรรษา ศรีรีรัมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางรัตนา สีเนา
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นางหทัยรัตน์ โชคนัติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางอัญชลี ทองเจิม
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และหัวหน้างานวิจัยในชั้นเรียนระดับขั้นพื้นฐาน
นางสาวสุริยา ใจใส
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสาวชัชมาศ ถาวร
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวธิดาวรรณ อุภัยพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
นายยงพล คำนุช
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวพรพณา บูรณะกิติ
ครูผู้สอน
นางสาวศิรินภา ลากุลเพีย
ครูผู้สอนShare