ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ(ระดับปฐมวัย)

นางสาวฝนทิพย์ เกิดฉาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
นางสาวแสงอรุณ งามเนตร
หัวหน้างานวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
นางสาวอนุสรา ภู่โต๊ะยา
ครูผู้สอน
นางสาวจันทรา เด่นดวงเดือน
ครูผู้สอน
นางสาวสิริยา แสนสุขทวี
ครูผู้สอน
นางสาวสุกานดา คุตะวัน
ครูผู้สอน
Share