ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน

นางสาวดลพร ประภาชื่นชม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
นางสาวรัชนี มีตา
ครูผู้สอน
นางสาวรวงทอง จันมิตร
ครูผู้สอน
นางสาวสุกัญญา กาขาว
ครูผู้สอน
นางสาวศิริพร ทรัพย์เจริญพร
ครูผู้สอน
นางสาวสลิลทิพย์ ศักดิ์อุบล
ครูผู้สอน
นางสาวพัดชา ธงสันเทียะ
ครูผู้สอน
นางสาวสุปราณี แปรงกลาง
ครูผู้สอน
นางสาวศิริรัตน์ แกมนิล
ครูผู้สอน
นางสาวปราณี ศรีวงค์ยาง
ครูผู้สอน
นางสาวจิราภรณ์ สังระมาตร์
ครูผู้สอน
นายอาราม งามพิศ
ครูผู้สอน
นายธรรมรัตน์ สายพรหม
ช่างซ่อมบำรุงShare