ฝ่ายการเงินบัญชีและทรัพย์สิน

นางสาวอรอุมา คำวันสา
ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและทรัพย์สิน
นางสาวน้ำผึ้ง จันทร์สุวรรณ
ครูผู้สอน
นางสาวปวีณา ดวงประทีป
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวพัชราภรณ์ พลเยี่ยม
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวเวณิกา เงินกอง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
นายชนะชัย ผาดผ่อง
เจ้าหน้าที่ห้องโสตShare