ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา

บุคคลใดที่มีจิตใจกรุณา พระเจ้าก็ทรงพอพระทัยเขายิ่งกว่าคนที่ทำบุญเสียอีก เพราะการให้มีคุณค่ามากกว่าการรับ โดยเฉพาะการให้แก่คนที่มีความต้องการ หรือคนที่ด้อยโอกาสในสังคม คริสตชนทุกคนจึงควรเป็นผู้มีจิตเมตตากรุณาต่อผู้อื่น โดยเฉพาะคนยากจน คนตกทุกข์ได้ยาก คนเจ็บป่วย คนชรา เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส เพราะเขาก็จะได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าเป็นการตอบแทนเช่นกัน

โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ ได้จัดมินิคอนเสิร์ตให้นักเรียนเล่นดนตรี หาเงินไปช่วยผู้ที่ลำบากและขาดคุณทรัพย์ที่จะต้องศึกษาต่อ เงินส่วนนี้ทางโรงเรียนจะนำเงินทั้งหมดไปให้ที่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา บ้านลอเรนซ์โซ

Share