ปรัชญาโรงเรียน

การศึกษา คือ การพัฒนาคนทั้งครบ (Personal Wholistic Development) ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อจะได้เป็นคนบริบูรณ์

ชีวิต คือ การรู้จักความจริง และรักความดีเพื่อบรรลุถึงสันติสุขและความเจริญอันถาวร สัมพันธภาพระหว่างชีวิตกับความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมกับพระวารสาร ความรู้กับคุณธรรม เป็นจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคน

Share