ปรัชญาโรงเรียน

การศึกษา คือ การพัฒนาคนทั้งครบ (Personal Wholistic Development) ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์และสังคม เพื่อจะได้เป็นคนบริบูรณ์ ชีวิต คือ การรู้จักความจริง และรักความดี เพื่อบรรลุถึงสันติสุข และความเจริญอันถาวร สัมพันธภาพระหว่างชีวิตกับความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมกับ พระวรสาร ความรู้คุณธรรม เป็นจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคน