ประเมินครูดีมีคุณภาพ รสจ. ประจำการศึกษา 2562

โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ
ได้มีการคัดสรรครูที่มีคุณภาพเข้าการประเมิน
ของ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล จันทบรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นางสาววัลภา ผลเจริญ
  2. นางสาวรวงทอง จันมิตร
  3. นางสาวสุริยา ใจใส
  4. นางสาวสุพรรณิการ์ คำป้อง
  5. นางหทัยรัตน์ โชคนัติ

Share