ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ

โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ  เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ยึดแนวทางคำสอนของพระเยซูคริสต์  มีปรัชญาการศึกษาที่ว่า “การศึกษา คือ  การพัฒนาคนทั้งครบ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อจะได้เป็นคนบริบูรณ์” เพื่อเปิดโอกาสในการเรียน โรงเรียนจึงมีการมอบทุนการศึกษาทุกปี ปีละประมาณ 1,730,756 บาท  สำหรับทุนการศึกษาของโรงเรียน มีหลายประเภทซึ้งกำหนดและคัดเลือกตามเกณฑ์ ดังนี้

  1. ทุนเรียนดี  ประพฤติดี
  2. ทุนเรียนดี  ประพฤติดี กีฬาเด่น
  3. ทุนเรียนดี  ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  4. ทุนบุตรครู
  5. ทุนบุตรหลานบุคลากรสนับสนุน
  6. ทุนนักเรียนคาทอลิกที่ผ่านการรับจากบาทหลวงเจ้าวัด เป็นต้น