คณะผู้บริหาร

บาทหลวงเอนก ธรรมนิต
ผู้อำนวยการ
บาทหลวงอนุสรณ์ พงศ์ศิริพัฒน์
จิตตาภิบาล
นายพศวรรษ บุญฤทธิการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
นางสาวสุวิมล พรประภาศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตรและ งานวิชาการ
นางสาวดลพร ประภาชื่นชม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
นายชัยพร ภูเดช
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ สำนักงาน
นางสาวอรอุมา คำวันสา
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงินและทรัพย์สินShare