คณะกรรมการโรงเรียน

บาทหลวงเอนก ธรรมนิต
ประธานกรรมการ
บาทหลวงอนุสรณ์ พงศ์ศิริพัฒน์
จิตตาภิบาล
นายพศวรรษ บุญฤทธิการ
กรรมการประสานงาน
นางสาวสมบัติ เกษศรี
กรรมการ
นางสาวดลพร ประภาชื่นชม
กรรมการ
นางสาวภัทราวดี ผิวดำ
กรรมการ
นางสาวสุฑามาศ พรหมมา
กรรมการ
นางสาวฝนทิพย์ เกิดฉาย
กรรมการ
นางสาววรรณภา จันทสอน
กรรมการ
นายชัยพร ภูเดช
กรรมการและเลขานุการShare